More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 20, 2012!
 • Добре дошли!

  Фирма БГ СЕРВИЗ ООД е специализирана в организирането на поддръжката на територията на Р България на следните видове техника.

  • „Бяла” домакинска техника
  • „Малки” домакински уреди
  • Климатични системи

  За Ваше удобство

  С цел бързото обслужване на клиентите, фирма БГ СЕРВИЗ, поддържа постоянни наличности на резервни части и консумативи. Срока за доставка на резервна част, независимо от местонахождението на клиента в Р България е от 12 до 48 часа за промишлената техника и до 15 дни за домакинската техника. БГ СЕРВИЗ разполага със собствен склад за консумативи и резервни части.

  Как да стигнете до нас?

  С помощта на съвременните технологии, може да видите пътя към сградата в която е централата на БГ Сервиз и да разгледате самата сграда

 • Варна - централен офис

  бул. Трети март 36
  тел. 052 56 10 44

  Варна - сервизна база 1

  бул. Трети март 36
  тел: 052 / 561 564, 502 101;

  Варна - сервизна база 2

  ул. Мир 8 (дребногабаритна техника)
  Управител: Димитър СТОЯНОВ
  тел: 052 / 304 141; моб: 088 22 66 801

  Варна - склад резервни части

  бул. Трети март 36
  тел: 052 560 604/ 052 561 044;
  моб: 088 762 69 94, 088 964 66 26

  Бургас - сервизна база

  ул. Фердинандова 98
  тел: 056 / 70 40 70
  моб: 088 55 45 450

  София - централен офис

  Управител филиал гр. София:
  тел: 088 22 66 800

  София - сервизна база Лозенец

  кв. "Лозенец", ул. Вежен 25
  Управител: Мартин МАРИНКОВ
  тел: 02 / 865 01 55; 963 22 49; 963 09 22;
  02 / 925 08 70; 925 13 22;
  моб. 088 22 66 800

  София - сервизна база Люлин

  кв. "Люлин", 10-та част, бл.149
  Управител: Любомир ПЪРВАНОВ
  тел: 02 / 925 08 70; 925 13 22
  моб: 088 22 66 828

  София - сервизна база Борово

  кв. "Борово", ул. Разград 6
  Управител: Мартин МАРИНКОВ
  тел: 0887/ 108 180, 02 42 37 377

  Пловдив

  ул. Георги Измирлиев 40
  Управител: Итка Стоянова
  тел: 088 22 66 831, 032 648 348

 • УРЕДИ ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

  Miele

  Miele

  Electrolux

  Electrolux

  gorenje
  Candy

  Hansa
  Ariston
  Ariston


  УРЕДИ СЪС СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

  Стандартна регистрация

  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

  Поздравяваме Ви с добрия избор на домакински електроуред! Фирмата Ви гарантира надеждното използване на уреда при спазване на условията за пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията се изпълнява "БГ СЕРВИЗ" ООД, - на територията на Република България. През гаранционния срок всички дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в следните случаи:
  1. При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица. Само упълномощените сервизи разполагат с оригинални резервни части; При претенции за неокомплектованост на уреда, непосочени при закупуването му; За преоценени уреди; Гаранцията не се поема, ако е повреден (не се чете) серийния производствен номер на продукта;
  2. При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт;
  3. На гаранция не подлежат консумативите на уредите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, напр.вани, дист. управления, кабели, филтри и др.) всички стъклени, гумени и други бързоизносващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;
  4. При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, почистване на оптика ,периодични профилактики, непочистени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания на свързващите системи (кабели, захр. блокове, приставки, консумативи);
  5. При използване на уреда не по предназначение. За бойлери - ако циркулационното налягане е по-голямо от работното налягане, отговорността е на крайния клиент. Уредите придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел; При неспазване предписанията в инструкцията на производителя. ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА! При несъответствие капацитета на съоръжението с условията на експлоатация.
  6.При неправилно попълнено, поправено, нерегистрирано заявление, несъвпадение между фабричния номер на уреда и попълнения в заявлението;При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на преиздаване.
  7. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За всички уреди с тегло под 30 кг и всякаква аудио-визуална техника обслужването се извършва в сервизна база, а не в дома на клиента. ВАЖНО: Преди да подадете рекламация набавете всички съпровождащи уреда документи като: заявление за гаранция, фактура, касова бележка за покупката. При липса на информация запазваме правото си да Ви откажем регистрация на рекламацията.
  8.Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 месеца от закупуването му. За изделията, при които монтажът не е задължителен, гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Гаранцията важи само за активната част на системата (за аудио системи и колони), за LCD се изпълнява съобразно европейска директива ISO 13406-2 и не покрива спукани и надраскани панели.
  9. Гаранционният сервиз не носи отговорност в случай на нестандартни носители на информация или кабелни мрежи, некачествени и нелегални носители на информация. Установяването на изправността на изделието се извършва при еталонни сигнали и носители на информация в сервизната база по местоживеене.
  10. Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите
  Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.
  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  2. значимостта на несъответствието;
  3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на едномесечния срок потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Двугодишният срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от двугодишния срок.
  Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП

  ВАЖНО! За да е валидно, заявлението трябва да бъде регистрирано до 60 дни от закупуването на уреда - за всички уреди с промоционално удължена гаранция. За всички останали уреди, регистрацията е препоръчителна. Редът за регистрация е описан във Вашето Заявление за национална гаранция.

 • Обслужвани марки

  Miele

  Винаги по-добри

  Повече от 110 години немската компания Miele се ръководи от мотото „Immer besser"(Винаги по-добри“), коeто основателите Карл Миле и Райнхард Цинкан са отпечатвали на техните първи уреди и с което Miele продължава да се характеризира и до днес.


  Тефал

  Изобретателят на незалепващото покритие

  Френската марка TEFAL е основана през 1956г. след откритието и патентоването на незалепващото покритие от инж. Марк Грегуар. С течение на времето TEFAL се превръща в световен лидер в производството на домакински уреди с незалепващо покритие. Гамата уреди е допълнена с уреди за приготвяне на храна и напитки, ютии и везни. От 1968г. марката TEFAL е собственост на Groupe SEB.


  Ровента

  Грижа за себе си

  ROWENTA е марка с вече над 100 годишна история. През 20-те години на миналия век марката се ориентира към малките домакински уреди, успехът я спохожда, за да се превърне днес ROWENTA в една от водещите производители на домакински електроуреди и уреди в услуга на поддържането на дамската красота. В началото на новото хилядолетие със запазения знак ROWENTA се предлагат климатична техника, ютии, прахосмукачки, кухненски прибори и любимите на поколения дами електрически уреди "Грижа за себе си". Марката ROWENTA е собственост на Groupe SEB.


  `
  Мулинекс

  Използвайте с лекота

  MOULENEX e френска търговска марка официлано представена като такава през 1957г. Основната идея при уредите MOULENEX е лекотата на използването. «С MOULENEX всичко е лесно и просто. Тази марка притежава особенния френски чар и лекота. Използването на уредите MOULENEX е като игра - забавна и ненапрягаща » MOULENEX е производител на кухненски роботи, блендери, микровълнови печки, сокоизтисквачки, ютии и др. От 2001г. марката MOULENEX е собственост на Groupe SEB.


  Крупс

  Немската фирма KRUPS е създадена преди повече от 160, но с производство домакински електроуреди ( основно кафемашини и кафеавтомати) се занимава от 1956г. Дългогодишната работа на KRUPS съвместно с компанията Nestle, води до иновации станали основа на фирмения стил на марката. От 2001г. марката KRUPS е собственост на Groupe SEB


  AB Electrolux е шведска машиностроителна компания, един от световните производители на електрически и газови уреди за домакински и промишлени цели. Ежегодно компанията продава повече от 40 млн. свои изделия в повече от 150 страни по света. Централата на Electrolux се намира в Сткхолм, Швеция. През 1912 г. фирма Electrolux е производителят на първата прахосмукачка в света. Към настоящият момент Electrolux е производител на: хладилници, съдомиялни, сушилни и перални машини, газови и ел. кухненски плотове, печки и фурни, прахосмукачки, микровълнови печки и ютии. Техникатa Electrolux се продава по целия свята под марките Electrolux, Zanussi, AEG, REX, Zoppas, Flymo, Partner, Westinghouse, McCulloch, Eureka и други.


  Ханза

  В заводите във Вронки (Полша) през 1957г започва производството на газово-въглищни готварски печки. Дълги години фирмата изнася продукцията си основно в Източна Германия и страните от бившият Съветски съюз. След 1990г. започва цялостно обновяване на фирмата и построяването на завод за уред и за вграждане. Към настоящият момент фирмата произвежда и продава в повече от 50 страни уреди с марките Amica, Hansa, Gram и Premier. Официланитят вносител на уредите с марка Hansa за България е фирма Либра груп


  Браун

  Немската фирма BRAUN първоначално произвежда радиооборудване, но световна слава придобива с началото на производството си на електрически самобръсначки. Към настоящият момент BRAUN произвежда повече от 200 артикула в няколко сфери: мъжки електрически самобръсначки, електрически четки за зъби, уреди за поддръжка на косата, епилатори, уреди за кухня, ютии и др. Цялата продукция на BRAUN е с една основан идея - функционалност. В момента 30% от BRAUN е собственост на P&G.


 • За контакт с нас

  Contact form submitted!
  We will be in touch soon.
  Име:
  Email:
  Телефон:
  Съобщение:

  9023 Варна, бул. Трети март 36
  Телефон: 0700 10 218;
  E-mail: kirov@bgs.bg
© 2015 БГ СЕРВИЗ